Zajištění požární bezpečnosti fotovoltaických systémů

23.06.2024


Zajištění požární bezpečnosti fotovoltaických systémů

S rostoucím počtem fotovoltaických instalací se zvyšuje i povědomí o nutnosti protipožárního zabezpečení FVE. I když fotovoltaické panely jsou obecně považovány za ekologicky šetrné a většina standardně vyráběných FVP obsahuje pouze minimální množství hořlavých hmot, existují však potenciální rizika požárů způsobené různými vnějšími vlivy.

V praxi jsou častější požáry způsobené elektrickým zkratem v rozvaděči nebo měniči napětí, přetížením soustavy či vadnými kabely. V tomto článku se podíváme na klíčová rizika spojená s fotovoltaickými aplikacemi a navrhneme strategie pro jejich prevenci.

Jaká jsou nejčastější rizika vzniků požárů

Špatná instalace a údržba:

Špatná instalace nebo nedostatečná údržba solárních systémů může vést k požárům, například pokud jsou kabely špatně spojeny nebo izolovány. Pro tyto účely vyhovují jednožilové vodiče s dvojitou izolací. Tyto vodiče musí být odolné proti mechanickému namáhání, UV záření, vlivům počasí a velkým teplotním rozdílům (-40 až 70 °C). Pro spoje je důležité použít kvalitní konektory typu MC4 a zároveň kvalitní lisovací kleště.

Technické závady v rozvaděčích nebo měničích:

Měniče jsou klíčovou součástí solárních systémů, které přeměňují stejnosměrný proud (DC) z panelů na střídavý proud (AC) pro použití v domácnosti.

Elektrické zkraty:

Elektrické zkraty jsou jednou z nejčastějších příčin požárů solárních systémů. Mohou nastat v důsledku vadného propojení kabelů či konektorů, špatné instalace nebo opotřebení elektrických součástek.

Výrobní vada komponentů:

I přes pokroky v technologii a výrobních procesech může dojít k chybám nebo nedostatkům při výrobě jednotlivých komponent, jako jsou fotovoltaické panely, měniče, kabely nebo konektory. Tyto vady mohou způsobit přetížení, přehřátí, zkraty nebo jiné poruchy, které mohou vést k požárům.

Přehřátí panelů:

Vysoké teploty, kterým jsou solární panely vystaveny během slunečného dne, mohou způsobit přehřátí či hoření materiálů v okolí FVP. Zejména pokud jsou panely poškozeny nebo zaneseny.

Vnější vlivy:

Vnější vlivy, jako jsou blesky, úder do elektrického vedení nebo požáry z okolního prostředí, mohou také způsobit požáry solárních systémů. Při instalaci fotovoltaických panelů je zásadní brát v úvahu stav hromosvodů. Důležitým bezpečnostním kritériem je také uzemnění konstrukce fotovoltaické aplikace, nebo pravidelná kontrola svodiče v DC části elektrárny.

Strategie pro požární prevenci ve fotovoltaických systémech

Správná instalace a údržba:

Důkladná instalace fotovoltaických systémů podle platných bezpečnostních předpisů a pravidelná údržba mohou minimalizovat riziko požáru způsobeného technickými vadami.

Použití požárně odolných materiálů:

Použití materiálů s vysokou odolností proti ohni a snížením hořlavosti může omezit šíření požáru. Při instalaci FVE na střechy budov je klíčové provést důkladné posouzení střešního pláště a systému ochrany před bleskem, zda jejich stav odpovídá technickým požadavkům definovanými vyhláškou č. 23/2008 Sb. Tento krok je zásadní pro zajištění bezpečného a efektivního provozu solárních aplikací. Dostatečným zajištěním střešního pláště na oheň je použití skladby s klasifikací Broof (t3).

Systémy detekce a varování:

Instalace detektorů kouře a tepla ve spojení s rychlým systémem varování může umožnit rychlou reakci na vznikající požár.

Systém rychlého vypnutí FVE:

Rychlé vypnutí fotovoltaické elektrárny je systém, který umožňuje rychle odpojit fotovoltaické panely od elektrické sítě v případě nouzové situace, zejména pak v případě požárního zásahu.

Zlepšený přístup pro hasičské jednotky:

Plánování instalace fotovoltaických systémů tak, aby neomezovala přístup hasičům ke střeše a umožnila snadnější hašení požárů.

Jaké číslo mají hasiči?

150 = regionální a rezortní tísňové telefonní číslo

Ministerstvem průmyslu a obchodu bylo nedávno zavedeno nové legislativní opatření, které stanovuje, že instalaci fotovoltaických zařízení smí provádět pouze osoba s profesní kvalifikací 'Elektromontér fotovoltaických systémů' (kód: 26-014-H). Tyto osoby musí absolvovat teoretické a zejména praktické zkoušky, jež potvrzují dostatečnou odbornost v tomto samostatně specifickém oboru. Tímto opatřením se zvyšuje kvalita a bezpečnost v oblasti instalace fotovoltaických systémů.

Základní principy pro bezpečné provozování fotovoltaické elektrárny

  • Důležité je řídit se platnými projekčními a instalačními normami.
  • Návrh FVE a její instalaci musí provádět certifikovaná firmy.
  • FVE je komplexní systém, kde každý komponent má svou důležitou úlohu. Není možné libovolně nahrazovat jednotlivé části, neboť to může narušit celkovou funkci a bezpečnost systému.
  • Důkladné sledování všech fází od projekce až po samotnou instalaci.
  • Zajištění vhodných podmínek pro případný požár.

Pouze dodržením těchto podmínek je zaručena dostatečná úroveň požární bezpečnosti fotovoltaických systémů.

V případě požáru či závady je striktní dodržování normativních požadavků základním kritériem pro úspěšné pojistné plnění při jakékoliv škodní události.

Zdroj: http//www.elfetex.cz/zajisteni-pozarni-bezpecnosti-fotovoltaickych-systemu


D&A Meliorem společnost s ručením omezeným - 1230